Integrative Care
Forskningsnytt

Få sjuksköterskor pratar med patienten om KAM

17 april, 2015 av David Finer

Fyra av fem sjuksköterskor har själva använt KAM men bara 11 procent utövar KAM i vården. Bara 30 procent frågar patienterna om KAM. Det visar en svensk-holländsk enkätundersökning bland 335 sjuksköterskor i Sverige.

Som orsaker till att sjuksköterskorna så sällan använder KAM i vården anger de svarande bristen på evidens samt att de själva saknar kunskaper om KAM och om svensk lagstiftning.

På frågan varför de inte frågar patienterna om deras KAM-användning svarar de kunskapsbrist (50 procent), tyckte inte det var relevant (28 procent), tyckte inte det var mitt ansvar (21 procent) eller tidsbrist (8 procent).

Data har saknats
Tidigare har det saknats data rörande sjuksköterskors användning av KAM i Sverige. Det är en stor kunskapslucka, eftersom sjuksköterskorna oftast har den mesta patientkontakten, och i många fall också är de som skulle ge KAM-vården till patienterna, skriver författarna till studien, där docent Mats Jong, Avdelningen för Omvårdnad, Mittuniversitetet är förste författare.

I juni 2012 skickades därför en enkät ut genom Vårdförbundet till 1200 legitimerade sjuksköterskor i landet. Svarsfrekvensen var låg, 28 procent eller 335 personer.

Massage i topp
Bland de svarande uppgav 83 procent att de använt minst en KAM-metod som egenvård. Vanligast var massage (60 procent), kosttillskott (51 procent) och kropps-själterapier (mind-body) som yoga, qigong och meditation (25 procent).

Bara 30 procent angav att de utövat någon KAM-metod i vården med patienterna. Här var också massage vanligast (60 procent) följd av akupunktur (59 procent), kropps-själterapier (20 procent) och uttryckande konstterapier (17 procent).

Gap mellan åsikt och handling
Det fanns ett tydligt gap mellan sjuksköterskornas åsikter och praktiska handlande. Trots att 59 procent ansåg att att hälso- och sjukvårdspersonal borde informera klienter om KAM om de frågar, så uppgav nästan 70 procent att de själva sällan eller aldrig frågar patienter om KAM.

Det fanns inte oväntat ett positivt statistiskt samband mellan sannolikheten att fråga sina patienter om deras KAM-användning och att själv ha kunskaper om KAM.

Två kontrollstudier
På grund av de relativt få svaren gjorde forskarna två uppföljande kontrollstudier. Dels användes en teknik för att jämföra de som inte svarade (non-responders) med de svarande. De förra visade sig i allt väsentligt jämförbara med de senare.

Dessutom tillfrågades 625 sjuksköterskor genom ett s k convenience sample, alltså där studien riktades mot platser där ett större antal sjuksköterskor kunde undersökas med rimlig tidsåtgång och där dessa kunde antas tillhöra normalpopulationen sjuksköterskor i Sverige vad gäller utbildning, ålder, kön osv.

Också denna uppföljande kontrollstudie gav i stort sett samma utfall och bekräftade primärundersökningens resultat. Ett undantag var att ett större antal (17 procent) av sjuksköterskorna bland de 625 uppgav att de använde KAM jämfört med i huvudstudien (11 procent), vilket kan bero på att de arbetade inom områden som palliativ vård och onkologi, där KAM är mer vanligt förekommande.

Positiv inställning
Forskarnas slutsats är att sjuksköterskor i Sverige allmänt sett tycks ha en positiv inställning till KAM. Det fanns en stor diskrepans mellan antalet som uövade KAM i vården idag (11 procent) och hela 43 procent som svarade att de vill göra det i framtiden. Hinder i form av upplevda brister i egna kunskaper och evidens pekar på behovet av robusta utbildningsinsatser, menar författarna.

Två steg i den riktningen är den amerikanska boken Integrative Nursing (redaktörer Mary Jo Kreitzer, och Mary Koithan) som utkom 2014 och den stundande konferensen i samma ämne den 18-20 maj i Rejkavik på temat “Expanding care and transforming lives through integrative nursing”.

David Finer

Fotnot: Procentsatserna är avrundade.

Läs mer

Mats Jong, Veronica Lundqvist, Miek C Jong. A cross-sectional study on Swedish licensed nurses’ use, practice, perception and knowledge about complementary and alternative medicine. Scandinavian Journal of Caring Sciences. doi: 10.1111/scs.12192.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.