Integrative Care
Forskningsnytt

Ökad njurstensrisk kopplad till C-vitamintillskott

15 mars, 2013 av David Finer

Tvåfaldige Nobelpristagaren Linus Paulings råd från 70-talet att ta höga doser C-vitamin var inte harmlösa. Nu visar en svensk studie att regelbundna C-vitamintillskott ökar risken för njursten hos män. Det rör sig om statistiska associationer, inte orsakssamband, men det är säkrast att avstå från stora doser, råder docent Agneta Åkesson, Karolinska Institutet.

Resultaten av den stora prospektiva (framåtblickande) studien från Karolinska Institutet publiceras i JAMA Internal Medicine. Den omfattar 23 355 män som följdes i 11 år. Männen i studien hade inte haft njursten tidigare och antingen inte använt kosttillskott (22 448 st) eller bara tagit C-vitamintillskott (907 st).

Då hade forskarna ur en större studiegrupp på 48 850 män uteslutit sådana som haft sjukdomen förut plus 12 873 män som tog andra kosttillskott än C-vitamin, bland annat multivitaminer.

Under studieperioden fick 436 män njursten, som medförde vård på sjukhus. Forskarna jämförde sedan njurstensriskerna för de män som åt C-vitamintillskott med riskerna för dem som inte gjorde det. Samma analys gjordes för gruppen män som tog multivitaminer – kosttillskott som innehöll mindre mängd C-vitamin.

Nästan dubbelt så hög risk
Männen som regelbundet åt C-vitamintillskott dubblerade nästan sin njurstensrisk (relativ risk 1.95, 95 % konfidensintervall, 1.35–2.81). Risken ökade för dem som åt en eller fler tabletter dagligen jämfört med dem som tog mindre.

Däremot saknades samband mellan intag av multivitaminer och njursten. Inte heller går det att överföra resultaten till att gälla kvinnor, där risken för njursten är kraftigt reducerad. Och det gäller inte heller den C-vitamin som finns i mat såsom grönsaker, potatis och frukt. Rekommenderat intag av C-vitamin i Sverige är 75 mg per dag. I kosttillskott är halten C-vitamin däremot vanligen 1 000 mg per tablett.

Paulings teorier misskrediterade
Den tvåfaldige amerikanske Nobelpristagaren Linus Pauling gjorde sig känd bland en bredare allmänhet under 1960- och 70-talen främst för att han propagerade för intag av stora doser C-vitamin mot såväl förkylning som cancer och senare också mot ateroskleros (åderförkalkning). Dessa påståenden vilade på studier som emellertid underkändes av andra forskare, och vid hans död 1994 hade teorierna om nyttan av stora C-vitamindoser till stor del misskrediterats.

Paulings institut vid Universitetet i Oregon lever kvar. Beträffande risken för njursten manar institutet i en text (reviderad senast 2009) på hemsidan till försiktighet med hänvisning till att olika studier gett skilda resultat om sambandet mellan C-vitamin och njursten: ”Trots motstridiga resultat, kan det av försiktighetsskäl vara bra för individer med anlag för att få njursten av oxalat att undvika höga doser C-vitamintillskott.”

Inga orsakssamband
Den svenska studien har letts av docent Agneta Åkesson, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, som berättar att forskarna försökt utesluta eller minimera möjliga felkällor bakom resultaten. Män som haft njursten tidigare uteslöts ur studien. Ändå kan man inte säkert säga att C-vitamin ger njursten. Hon betonar att det inte handlar om orsaks (kausal-)samband mellan C-vitamin och njursten.

– Observationella epidemiologiska studier av det här slaget förmår definitionsmässigt inte att ge besked om kausalsamband utan endast om statistiska associationer mellan företeelser i den studerade kohorten patienter – användning av C-vitamintillskott – och händelser i patientregistret – njursten.

Men en annan typ av data ger visst stöd för att njursten kan uppkomma på det här sättet. I studien hänvisar forskarna till en ännu inte publicerad Stockholmsstudie av 3 176 män som behandlats med stötvågor, där kalciumoxalat visade sig vara den huvudsakliga beståndsdelen i 92,6 procent av njurstenarna. Höga C-vitamindoser kan utsöndras i urinen som oxalat, som ger ett stort bidrag till bildningen av kalciumoxalat.

Säkrast att avstå
Agneta Åkesson betonar att resultaten av studien från Karolinska Institutet måste göras om av andra forskare för att säkerställa resultaten. Forskarna kan heller inte uttala sig om risken för kvinnor är lika stor som för män. Men hon menar att studien är viktig. Det finns inte så mycket forskning på området, många tar kosttillskott, och det finns en utbredd tro på att höga doser C-vitamin är ofarliga.  Under tiden avråder hon från att ta höga doser.

– Det rör det sig om allvarliga biverkningar av något som definitivt inte kan betecknas som en livsuppehållande medicin eller liknande. Och med tanke på att det inte finns några väldokumenterade fördelar med att äta höga doser av C-vitamin i form av kosttillskott kan det vara klokast att avstå, speciellt om man har drabbats av njursten tidigare, säger Agneta Åkesson.

David Finer

Laura D K Thomas, Carl-Gustaf Elinder, Hans-Göran Tiselius, Alicja Wolk, Agneta Åkesson. Ascorbic acid supplements and kidney stone incidence among men: A prospective study. JAMA Internal Medicine, online first 4 February 2013.

Karolinska Institutet. Pressmeddelande 2013-02-05. Koppling mellan C-vitamintillskott och ökad risk för njursten.

Etiketter: , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.