Integrative Care
Aktuellt

KAMpanjbudskap: prata mer om naturläkemedel

16 januari, 2012 av David Finer

Patienter och vårdpersonal borde kommunicera mer kring naturläkemedel, anser Barbro Gerdén, läkare och handläggare på Läkemedelsverket. I USA pågår sedan 2008 en allmän upplysningskampanj med det budskapet.

Bakom kampanjen “Time to talk” (dags att prata) står NCCAM (National Center for Complementary and Alternative Medicine), USA:s federala myndighet för komplementär- och alternativmedicin (KAM).

Behovet av mer dialog och integration mellan konventionella och KAM-metoder motiveras med patientsäkerhetsargument.

Risk för interaktioner
Det är känt från flera vetenskapliga studier att patienter ofta drar sig för att berätta för sina läkare att de använder naturläkemedel eller andra okonventionella metoder.

Om läkaren inte känner till detta finns risken att han eller hon ordinerar ett läkemedel som tillsammans med naturläkemedlet ger upphov till ogynnsamma samverkanseffekter, s k interaktioner.

Exempel på sådana skadliga kombinationseffekter är johannesört (som används vid mild depression) och blodförtunnande läkemedel eller omega-3 fiskoljor (som används för att sänka blodfetterna) och cytostatika, cellgifter.

Vissa patienter känner inte till att de borde berätta, andra säger att läkaren aldrig frågade. Åter andra uppfattar vårdpersonalen som negativt inställd till alternativa behandlingsmetoder eller förstår inte att metoderna kan samverka med varandra.

Berätta och fråga
– Patienter bör berätta för sina läkare om man tar preparat på eget initiativ. Sjukvårdspersonal ska också fråga patienter som söker för exempelvis biverkningar, säger Barbro Gerdén, hudläkare och handläggare, växtbaserade läkemedel, Läkemedelsverket.

– Ofta har man på sjukhuset inte ställt frågan, men det händer också det omvända att patienter inte berättar, så det krävs en ökad öppenhet på båda håll, säger Barbro Gerdén.

NCCAM har inte utvärderat kampanjen vad gäller konkreta hälsoförbättringar. Däremot har myndigheten gjort enkätundersökningar av 106 personer, som fick ta del av kampanjmaterialet och jämfört deras svar med svaren från en kontrollgrupp på 111 personer.

Undersökningen gjordes i samband med två stora medicinska kongresser i USA 2008 och 2009. Svaren var till överväldigande del positiva, meddelar Alyssa Cotler, folkhälsorådgivare på USA:s nationella KAM-myndighet NCCAM.

Uppmuntrar diskussion

Medlemmarna av gruppen som exponerades för materialet blev tydligt mer bekväma med att ta upp KAM-användningen i mötet med vården jämfört med kontrollgruppen (56 procent mot 38 procent).

Bland tillfrågade konsumenter som fick läsa materialet sade 85 procent att sannolikheten var större eller mycket större att de skulle ta upp frågan om KAM med sina vårdgivare.

– Därför anser vi att materialet uppnått det mål vi syftar till, att uppmuntra konsumenter att diskutera KAM med sina vårdgivare, kommenterar Alyssa Cotler.

Checklista för vården

Vad gäller vårdgivarna ombads 361 att läsa och reagera på materialet. De flesta (85 procent av läkarna och 95 procent av sjuksköterskorna) sade att de skulle införliva kampanjmaterialet i sin kliniska vardag.

NCCAM:s checklista för vårdgivare som vill börjar föra dialogen om KAM-användning, användningområden och patientförväntningar:

  •  Ha med frågor om vanliga KAM-metoder på patienternas hälsodeklarationer.
  • Fråga uttryckligen om KAM-användning under anamnestagningen (samtal om patientens historia).
  • Be patienter att också rapportera användning av receptfria läkemedel och behandlingar.
  • Fråga patienterna varifrån de får sin information om KAM-metoder.
  • Fråga patienterna om varför de är intresserade av komplementära behandlingsmetoder.
  • Diskutera okonventionella metoder öppet och presentera hela spektrat av tillgänglig evidens för en viss behandlingsmetod.
  • Fråga patienter i saband med återbesök om vilka behandlingar de fått och hur de reagerat på dessa.
  • Ge patienter råd om behandlingsförväntningar och kostnader (tid och pengar), medveten om att många KAM-strategier förutsätter betydande satsningar från patientens sida.

David Finer

Referenser

NCCAM (National Committee for Complementary and Alternative Medicine). Time to Talk Campaign. nccam.nih.gov/timetotalk.

Pappas S, Perlman A. Complementary and alternative medicine. The importance of doctor-patient communication. Med Clin North Am. 2002 Jan;86(1):1-10.

Koithan M. Let’s Talk about Complementary and Alternative Therapies. Journal of Nurse Practice 2009 March 1; 5(3):214-5.

Finer D. Läkemedelsverket önskar bättre kommunikation kring naturläkemedel. 2011-08-19. http://www.janusinfo.se/nyhetslista/lakemedelsverket-onskar-battre-kommunikation-kring-naturlakemedel-/

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , ,

1 svar till “KAMpanjbudskap: prata mer om naturläkemedel”

  1. […] av patientutbildningsdelen av den amerikanska kampanjen Time To Talk (Dags att prata), som vi tidigare berättat om. Kampanjen lanserades av USA:s nationella KAM-myndighet NCCAM år […]