Integrative Care
Forskningsnytt

Yoga minskar stress visar svensk primärvårdsstudie

12 september, 2013 av David Finer

Medicinsk yoga en timme i veckan i 12 veckor minskar stress/oro och förbättrar den allmänna hälsan. Det visar en randomiserad kontrollerad studie med 37 patienter på Nora vårdcentral tillsammans med Vårdvetenskapligt forskningscenter, Örebro läns landsting beskriven i tidskriften Evidence-Based Complementary and Alternative Care. 

En rad internationella och svenska studier har visat att regelbunden yoga medför mätbara positiva psykologiska och fysiologiska effekter.  Studierna har dock mest omfattat individer som utövat yoga  privat eller inom slutenvården.

Däremot saknas det studier om effekterna av medicinsk yoga på stressrelaterade symptom hos patienter inom primärvården, där de flesta söker vård för sådana besvär.

Många sorters yoga
Det finns ett stort antal skolor eller typer av yoga. De flesta delar grundelementen andningsövningar (pranayama), fysiska ställningar (asanas) och meditation.

Medicinsk yoga härstammar från Kundaliniyoga och är anpassad för svårt sjuka människor, som ändå kan göra yoga utan att försämra sitt tillstånd.

Randomiserad studie
Bland patienter som sökte för stressrelaterade besvär som trötthet, sömnlöshet, oro, högt blodtryck eller ledmuskelmärtor i nacke och axlar, inbjods 44 patienter att medverka, vara 37 (34 kvinnor, 3 män) ingick i den slutliga studien, som genomfördes 2011.

Patienterna randomiserades (tilldelades slumpmässigt) till en kontrollgrupp som fick vanlig vård eller en grupp som fick medicinsk yoga en timme i veckan i 12 veckor.

Vetenskapligt validerad
Nivåerna av självskattad stress, utbrändhet, oro och depression, sömnlöshet, smärta och patienternas allmänna hälsotillstånd uppmättes före och efter interventionen med hjälp av allmänt accepterade och vetenskapligt validerade (bekräftade) metoder, så kallade skattningsinstrument.

Patienterna i yogagruppen fick signifikanta förbättringar vad gäller allmän stressnivå, oro och allmänt hälsostatus jämfört med kontrollgruppen.

Däremot gav inte yogan någon förbättring av depression eller smärtsymtom, möjligen på grund av den förhållandevis korta behandlingsperioden, spekulerar författarna. Inte heller sågs någon skillnad i självskattade smärtnivåer mellan grupperna.

Passar primärvården
Stressrelatede diagnoser har många överlappande symtom. Yoga är anpassad till denna komplexitet och kan därför vara lämplig att använda inom primärvården, skriver författarna. Det går enkelt att ordna med gruppövningar med medicinsk yoga.

Utvärderingar över längre tid och med fler studiedeltagare krävs för att kunna befästa nyttan av medicinsk yoga i primärvården,  också ur hälsoekonomisk synvinkel.

David Finer

Köhn M, Persson Lundholm U, Bryngelsson IL, Anderzén-Carlsson A, Westerdahl E. Medical yoga for patients with stress-related symptoms and diagnoses in primary health care: a randomized controlled trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2013;2013:215348. doi: 10.1155/2013/215348. Epub 2013 Feb 26.

Etiketter: , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.