Integrative Care
Aktuellt

Unik partienkät: KD, MP, C mest positiva till KAM

26 augusti, 2014 av David Finer

Kristdemokraterna, Centern och Miljöpartiet är mest positiva till en ökad satsning på komplementär och alternativ medicin (KAM) enligt IC:s partienkät inför valet. Alla partier svarade utom Sverigedemokraterna (SD).

Var står partierna ifråga om komplementär och alternativ medicin (KAM) i Sverige? I C mejlade ut fyra frågor till representanter för riksdagspartierna och några av partierna utanför riksdagen. Artikeln är en sammanfattning av partiernas fullständiga svar som kan läsas här.

Följande riksdagspartier besvarade enkäten: M, FP, C, KD, S, V och MP. Dessutom ställde vi frågorna till Feministiskt Initiativ (FI), Junilistan, Aktiv Demokrati, Norrbottens Sjukvårdsparti och Piratpartiet.

Fyra frågor
De fyra frågorna lydde:

1. Undersökningar visar att en stor del av svenska folket har använt komplementära och alternativa metoder (KAM) och den s k Stockholmssundersökningen (Stockholmare och den komplementära medicinen, 2001) att en stor andel vill ha mer tillgång till KAM. Vad vill ditt/ert parti göra för att tillgodose allmänhetens önskemål?

2. I flera västländer finns statliga centra för forskning, utveckling och kunskapsspridning kring KAM med långsiktig finansiering, t ex NAFKAM i Norge och NCCAM i USA. Stockholmsundersökningen visar att också allmänheten efterfrågar mer forskning kring KAM. Vore det önskvärt att satsa statliga medel på KAM-forskning och/eller inrätta ett statligt centrum enligt modell från andra länder? Varför/varför inte? Om ja, vems ansvar är det i så fall?

3. Begreppet integrativ vård innebär en säker och effektiv integration av vanlig konventionell hälso- och sjukvård med KAM-metoder som har en begynnande evidens. I Sverige finns bara enstaka exempel på sådan vård i praktiken. Vill ditt/ert parti se en utveckling av mer tillgång till integrativ vård, mindre eller en oförändrad situation? Var vänlig motivera ditt/ert svar.

4. Världshälsoorganisationen WHO har i den nyligen utkomna globala strategin med förord av generaldirektören uttalat att alla medlemsländer, inklusive Sverige, borde stödja integrering av säker och effektiv traditionell medicin, inklusive KAM. Anser ditt/ert parti att Sverige idag nöjaktigt tillgodoser WHO:s krav? Om inte, vad kan göras mer?

S vill ha bättre information

Sveriges socialdemokratiska arbetarparti (S) noterar ett stort intresse för behandlingar utanför sjukvården. Medborgarna ska få så god information som möjligt om deras för- och nackdelar. Här finns stora skillnader idag, och det är svårt för individen att bilda sig en uppfattning om innehållet i olika verksamheter. Men partiet vill inte ha någon informationskampanj till förmån för KAM, inte heller något särskilt statligt KAM-centrum.

På den andra frågan om eventuella statliga satsningar svarar socialdemokraterna att det visserligen behövs en öppen inställning till ny forskning, men att kraven ska vara desamma som för all forskning, Vårdpersonalen ska utföra sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet (den formulering som reglerar vårdpersonalens agerande). Man ska inte uppmuntra en patient att använda sig av metoder som inte är vetenskapligt prövade.

På fråga tre svarar socialdemokraterna att varje KAM-metod måste bedömas för sig, och på fråga fyra att Sverige redan idag har en rimlig hantering av integreringen av KAM i den vanliga vården, i enlighet med WHO:s rekommendationer.

V nöjt med sakernas tillstånd
Vänsterpartiet (V) står främmande för begreppet ”begynnande evidens”, som förekommer i enkätfrågan. Liksom andra partier hänvisar man till begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet. Om KAM-metoder uppfyller dessa krav, så kan de accepteras, annars inte. Det finns ingen anledning att ändra den nuvarande forskningsorganisationen (fråga 2) till förmån för KAM. Sverige tillgodoser redan idag WHO:s integreringskrav, anser Vänsterpartiet.

MP tycker vården kan lära av KAM
Miljöpartiet de gröna (MP) är positivt till att människor tar ett större ansvar för sin hälsa, vilket vården bör vara lyhörd för. Inte minst har vården mycket att lära av KAM ifråga om bemötandet och helhetssynen. Människor bör få större valmöjligheter. Den offentliga vården ska dock inte uppmuntra eller stödja en patient att använda metoder utan vetenskapligt stöd. Partiet är positivt till de integrativa lösningar som redan pågår inom enskilda landsting.

Vårdpersonal bör ha möjlighet till utbildning om komplementära behandlingar så att man kan svara på patienternas frågor. Detta står inte i motsättning till partiets uppfattning, att vården måste vara förenlig med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Mer forskning och kunskap behövs på KAM-området, men frågorna om forskningsprioriteringar bör generellt handskas av forskningsvärlden.

MP anser inte att Sverige uppfyller WHO:s intentioner på området. Inom KAM finns ett spektrum från det seriösa till det enbart kommersiella, och invånarna lämnas ”ganska hjälplösa” i förhållande till utbudet. Detsamma gäller utbildningar och yrkestitlar, där partiet tidigare drivit tanken om ett nationellt register för KAM-metoder. Förslaget fick inte politisk majoritet, men här krävs ”ett nytag på området”. MP har ”ännu inte landat i hur vi bör driva frågorna vidare i den svenska kontexten på bästa sätt.”

M betonar kvalitet och trygghet
I sina svar betonar Moderata samlingspartiet (M) att vården alltid måste hålla hög kvalitet. Patienten ska känna att vården som ges är den bästa möjliga. Det kan bara ske om den ges enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Man ställer sig inte avvisande till alternativa behandlingsmetoder. Problemet är dock för de flesta komplementära behandlingar att vetenskapliga bevis ofta saknas för effekt, skriver moderaterna.

Vad gäller en statlig satsning påpekar partiet att regeringen höjt forsknings- och innovationsanslagen. Sverige tillhör de länder som satsar mest. Men enligt den svenska modellen tillförs forskningsmedlen universitet och högskolor, inte något centralt organ.

FP vill skärpa lagen för läkare
Folkpartiet Liberalerna (FP) betonar liksom moderaterna att patienterna ska känna sig trygga utifrån vårdens vetenskapliga metoder. Partiet vill skärpa lagstiftningen. Läkarna ska visa respekt för patienternas KAM-intresse. De behöver också kunna mer om potentiella ogynnsamma samverkanseffekter – interaktioner – mellan KAM och vanlig medicinsk behandling. Men läkarlegitimationen ska tydligare förknippas med ansvar och råd på vetenskaplig grund, även på fritiden.

Liksom M betonar FP alliansregeringens forskningssatsningar. Men partiet tar inte ställning till frågan om forskningen bör inriktas mot just integrativ vård. Forskarsamhället, inte politiker, bör svara för detaljinriktningen av forskningen, anser man.

C öppna till KAM
Centerpartiet anser att alla fungerande behandlingsmetoder ska finnas tillgängliga i Sverige, som för övrigt har världens bästa sjukvård. Det ska stå allmänheten fritt att söka KAM-metoder och för forskare att forska på KAM. Men skattemedel ska endast finansiera metoder som präglas av vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessa metoder ska finnas väl tillgängliga.

KD spår KAM en större roll
KD anser att KAM kommer att spela en allt större roll i Sverige i framtiden. Men det är myndigheterna och läkarsamhället, inte politiken, som ska hantera frågan om att tillgodose allmänhetens önskemål om mer KAM (fråga 1). Partiet tycker det är ”viktigt att forskningen ges statens stöd att integrera KAM i sin verksamhet”. Men återigen: det är berörda samhällsparter, inte politikerna, som ska föreslå hur det ska gå till.

Kristdemokraterna tar upp problemet med den illegala näthandeln med naturpreparat. Dessa kan orsaka skador som påverkar den seriösa KAM-branschen negativt. Fler alternativa metoder bör annars kunna bli komplementära. Men KD tycker liksom FP att vården behöver lära sig mer om ogynnsamma samverkanseffekter. Den frågan bör också ägnas mer forskning.

FI vill utveckla alternativ
Feministiskt Initiativ (FI) vill stödja en utveckling och kvalitetskontroll av den alternativa vården. Detta ingår i begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet enligt partiet. FI har inte tagit ställning till det eventuella behovet av ett eventuellt statligt resurscentrum för KAM, eller om Sverige uppfyller WHO:s krav.

Junilistan hänvisar till Riksdagen
Junilistan (jl) ställer bara upp i val till EU-parlamentet och besvarar därför alla frågorna på samma sätt genom att hänvisa till att dessa frågor ska beslutas i Sveriges Riksdag.

Folket ska bestämma tycker ad
Aktiv Demokrati (ad) påpekar att partiet låter allmänheten komma med egna motioner och använder sina mandat i enlighet med resultatet. Partiet tror att dessa och andra frågor kan få plats genom att alla får möjlighet att engagera sig i frågor de brinner för, exempelvis KAM. Medborgarna kan påverka direkt utan att behöva övertyga politiker eller partier.

Njp vill behålla dagens situation
Norrbottens Sjukvårdsparti (Njp) anser att komplementära metoder ska vara just komplementära och att ”erfarenhet och beprövad vetenskap” ska styra sjukvården. Därför ska heller inga särskilda skattemedel satsas (fråga 2), och för övrigt följer Sverige WHO:s strategi redan idag.

PP vill sprida effektiva metoder bättre
Piratpartiet (PP) betonar vetenskap och beprövad erfarenhet. Att en metod är ny, alternativ eller efterfrågas av patienterna är ingen anledning att erbjuda den, utan den måste finnas evidens för effektivitet. Däremot fungerar spridningen av bevisat effektiva metoder mindre bra, inte minst behandlingar med alternativ bakgrund. Systemet för kunskapsöverföring från forskningsfronten till vården måste radikalt förbättras men samtidigt ske på lika villkor, ”oavsett om det är frågan om att en genterapi, dansterapi eller akupunkturbehandling visat sig fungera”.

Statlig styrning av forskningen är inget för PP. På fråga 4 svarar Piratpartiet att det är långt kvar till en tillräckligt snabb integrering av nya behandlingar i vården, men att det förstås bara gäller för behandlingar där säkerhet och effektivitet är väl dokumenterade.

David Finer

Källa:

Eklöf M, Tegern G. Stockholmare och den komplementära medicinen: Befolkningsstudie angående inställning till och användning av komplementär medicin.  Filosofiska fakulteten respektive Institutionen för hälsa och samhälle, Tema hälsa och samhälle, Linköpings universitet. Rapport.. HSN,  Stockholms läns landsting. Stockholm. 2001.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.