Integrative Care
Forskningsnytt

Överdrev biverkningar av tea tree oil

23 augusti, 2012 av David Finer

Uppgifter i en svensk litteraturöversikt i Läkartidningen från 2011  om att naturläkemedel, framför allt tea tree oil, kan ge höga frekvenser kontaktallergier, tillbakavisas nu i en replik av fyra mikrobiologer från Australien.  I C har kontaktat  författarna till ursprungsartikeln, som medger felet. 

Den ursprungliga artikeln från 2011 var skriven av tre svenska läkare. Den byggde på en litteraturgenomgång för fyra naturläkemedel: tea tree oil, Herstat, Oleum salvum och Efabene.

Medger misstag
Tea tree oil uppgavs medföra den största biverkningsrisken. Prevalensen av kontaktallergi för patienter som använt tea tree oil uppgavs variera mellan 0 och 26 procent i de olika studierna. Nu medger läkarna att de gjort ett misstag. En av författarna till ursprungsartikeln i Läkartidningen skriver i ett mejl till IC att ett fel har uppstått.

Det har skett genom att 13 fall (26 procent) bokförts på fel kolumn i redovisningen av en av studierna. Den korrekta frekvensen fall av kontaktallergi i den redovisade studien borde istället varit 0 (noll).

Tänkbart jäv
Mikrobiologerna, som i sitt inlägg i Läkartidningen ifrågasatt biverkningsstatistiken, är knutna till University of Western Australia, Crawley. Det kan också vara bra att känna till från jävssynpunkt att de tidigare fått forskningsstöd eller konsultarvoden från australiska staten och från tillverkare av eteriska oljor.

Självklart kan naturläkemedel ge allvarliga biverkningar, däribland kontaktallergier, och det är viktigt att frågan lyfts fram, skriver de. Problemet är att biverkningarna för tea tree oil kraftigt överdrivits i den kritiserade artikeln i Läkartidningen. De har invändningar på flera punkter.

Överdrivna biverkningar
De australiensiska forskarna menar att studier som visar på lägre prevalens kontaktallergi av tea tree oil (0,3–2,7 procent) har utelämnats från litteraturöversikten. Den studie som anges som källa till den övre gränsen hudbiverkningar av tea tree oil (26 procent) har helt feltolkats, menar författarna. Prevalensen i den studien borde istället rapporterats som 0 procent.

Vid en granskning av originalartikeln instämmer IC:s redaktion i tolkningen av det australiensiska teamet, att den rapporterade prevalensen av kontaktallergi mot tea tree oil i artikeln är 0 procent. Som tidigare nämnts har författarna nu medgivit felet.

Flera felkällor
Felkällor finns också i den studie som rapporterar den näst högsta prevalensen av kontaktallergi mot tea tree oil (11 procent). Studiedeltagarna rekryterades bland frivilliga i stället för från en serie konsekutiva (på varandra följande) patienter hos specialistläkare. Det är väl känt att prevalensen av positiva reaktioner vid lapptest normalt är högre hos utvalda patienter.

Lagring ger oxidering
Vidare kan högre prevalenssiffror för kontaktallergi av tea tree oil bero på att vissa av oljorna i studierna lagrats i upp till åtta år och därför oxiderat. Då bildas så kallade peroxider, som numera tros vara den viktigaste orsaken till hudrelaterade biverkningar vid användning av tea tree oil.

Därför bör rapporter om prevalensen av kontaktallergi mot tea tree oil även innehålla uppgifter om oljorna oxiderats eller inte, föreslår de australiensiska författarna.

Fel om dödliga biverkningar
Slutligen anser mikrobiologerna i sin replik i Läkartidningen de att de svenska läkarnas uppgifter om antalet dödsbringande biverkningar av naturläkemedel (11 döda 1987–2000) varit missvisande. Andra KAM-medel har ingått i statistiken. Endast i fem av fallen har det enligt WHO-kriterier funnits en tänkbar koppling mellan biverkningar och KAM-preparat, och inget fall med dödlig utgång har kunnat kopplas till tea tree oil, Herstat, Oleum salvum eller Efabene (de fyra studerade naturläkemedel i litteraturöversikten 2011).

Lägre biverkningsrisk kvarstår
De värden som kvarstår för biverkningar av tea tree oil i olika studier är 0–4,3 procent) och för andra naturläkemedel för utvärtes bruk 0–6,4 procent, enligt de australiensiska mikrobiologerna. Denna lägre frekvens av kontaktallergier till följd av användning av tea tree oil stämmer också väl överens med konklusionen i den evidensbaserade, amerikanska databasen Natural Standard (www.naturalstandard.com).

Där kan prenumeranter av tjänsten läsa att tea tree oil är säkert för förstagångsanvändare utan känd allergi mot tea tree oil eller andra växter i växtfamiljen Myrtaceae. Dock uppmanas användare till försiktighet, framför allt efter upprepad användning av oljan, eftersom kontaktallergi till följd av tea tree oil kan förekomma.

David Finer & Johanna Hök

Läs mer

Brenan JA Evaluation of patch testing in patients with chronic vulvar symptoms. Australas J Dermatol. 1996 Feb;37(1):40-3.

Natural Standard Database (hämtad 2012-08-13).

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.