Integrative Care
Forskningsnytt

Kritiker hänvisas till vår originalartikel

12 juni, 2014 av David Finer

Publiceringen av vår forskningsstudie i PLOS One nyligen föranleder debatt med både positiva och negativa förtecken,  här  och  där. Här kommentarer författagruppen synpunkterna genom  docent Torkel Falkenberg.

För den som läst den publicerade artikeln (1) framgår tydligt, att det inte förelåg några statistiskt signifikanta skillnader i läkemedelsförskrivning mellan grupperna vid baslinjen, vare sig för smärtstillande- eller för andra granskade läkemedelsgrupper.

Skillnader växte över tid
Över tid förändrades detta, och 90 dagar efter första vårdtillfället hade antalet dygnsdoser av smärtstillande läkemedel för den integrativa gruppen i princip halverats, medan antalet dygnsdoser för samma läkemedel inom den konventionella gruppen hade fördubblats till över tjugo dygnsdoser. De statistiskt signifikanta skillnaderna i förskrivning av smärtstillande läkemedel mellan grupperna över tid var härvidlag 15,2 dagsdoser vid 90-dagarsuppföljningen och 21,5 dygnsdoser vid 180-dagarsuppföljningen.

Vård av legitimerad personal
Skillnader i de beskrivna sjukdomsprofilerna/samsjukligheten förelåg främst avseende ICD-10 kapitel M (sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven), där registerdata visade minskade värden över tid för de patienter som erhållit integrativ vård men inte för den konventionella kohorten. Vidare gavs den integrativa vården i studien av läkare och sjuksköterskor, som är legitimerade av Socialstyrelsen, det vill säga uppbär samma kvalifikationer och standarder för vård som all annan hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige.

Förordas av WHO
Värt att notera är att föreliggande studie är i direkt överensstämmelse med den typ av forskning som företräds i Världshälsoorganisationens nyligen (23 maj 2014) antagna globala strategidokument för integrering av traditionell och komplementär medicin i hälso- och sjukvården 2014-2023 (2, 3). Sådana vetenskapliga initiativ bidrar till att stärka kvalitetssäkring, säkerhet, korrekt användning och effektivitet av konventionell och integrativ vård vilket främjar evidensbaserad vårdutövande och skapandet av en bättre hälso- och sjukvård för alla patienter (4).

Uppföljande studier planeras
I linje med detta har vi även på vår hemsida (den oberoende forskningsstiftelsen IC – The Integrative Care Science Center) beskrivit denna tillbakablickande registerstudie som ett första steg att utvärdera etablerad integrativ vård i Sverige (5). Vi ser fram emot möjligheterna att göra mer omfattande studier, inklusive framåtblickande (prospektiva) kliniska jämförande prövningar av konventionell och integrativ vård för kroniska smärtpatienter. Studier som då även kan inkludera analyser av receptfria läkemedel, relevanta biomarkörer samt induktiva kvalitativa perspektiv. Sådana vetenskapliga projekt är planerade.

Torkel Falkenberg,
Verksamhetschef IC – The Integrative Care Science Center

Referenser:
1) http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0096717
2) http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/WHA-20140523/en/
3) http://www.who.int/medicines/publications/traditional/trm_strategy14_23/en/
4) http://apps.who.int/medicinedocs/en/d/Js21201en/
5) http://www.integrativecare.se/integrativ-vard-halverade-behov-av-smartlakemedel-3833

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.