Integrative Care

KritiKAM

Kvalitetsgranskning av KAM-nyheter i medierna

Vad betyder KritiKAM?
Ordet står för ”Kritisk analys av komplementär och alternativ medicin (KAM) i medierna”.

Vad är KritiKAM?
Det är en tjänst som bedömer den journalistiska kvaliteten i KAM-nyheter i svenska medier. KritiKAM bedömer alltså INTE den aktuella behandlings- eller diagnosmetoden i sig. Mediegranskningen handlar INTE om huruvida metoden fungerar, har vetenskapligt stöd eller liknande. Granskningen handlar enbart om hur medierna SKILDRAR metoden ifråga.

Hur fungerar KritiKAM?
Experter granskar och betygsätter medienyheter inom KAM-området med hjälp av tio kriterier på ett kontinuerligt, systematiskt och tydligt redovisat sätt. Poängsättningen speglar ett medeltal av flera bedömares omdömen.

Varför behövs tjänsten?
Medierna innehåller mycket hälsoinformation, men kvaliteten är ojämn och effekterna både positiva och negativa. Individer behöver tips på pålitlig och användbar information. Beslutsfattare har dessutom nytta av tjänsten som en form av omvärldsbevakning.

Varifrån kommer idén?
Förebilden är tjänsten Media Doctor, som startades i Australien 2004 och nu också finns i Kanada, Japan, Hong Kong och Tyskland. I USA fungerar Health News Review och i Storbritannien Behind the Headlines på liknande sätt. Till skillnad från KritiKAM granskar dessa tjänster alla typer av hälsonyheter.

Vilka är erfarenheterna?
Tjänsterna har dokumenterats i form av vetenskapliga artiklar och en doktorsavhandling av Amanda Wilson (Wilson 2011), en av grundarna. Sammanfattningsvis har initiativet satt fokus på hälsonyheternas kvalitet, men det är svårt att dokumentera konkreta förbättringar.

Varför har vi startat KritiKAM?
Vår målsättning är att underlätta kritisk granskning av hälsonyheter och påverka medierna, samhällsdebatten och folkhälsan i positiv riktning.

Vilka vill vi nå?
Vi riktar oss i första hand till personal inom vård och apotek, journalister och redaktörer samt beslutsfattare inom offentlig och privat sektor, i andra hand till allmänheten.

Vilka granskar?
Vi som väljer ut och bedömer nyheterna är läkare, sjuksköterskor, apotekare, farmakologer, medicinjournalister och legitimerade alternativbehandlare.

Vilka nyheter granskas?
Det går inte att granska alla KAM-nyheter, och det vore inte heller meningsfullt. Vi följer Media Doctors urvalskriterier och granskar sådana nyheter som:

• rör ny forskning om en behandling/ett diagnostiskt test för användning på människor
• innehåller påståenden om effektivitet eller brist därpå, säkerhet eller brist därpå
• har publicerats i större svenskspråkiga medier.

Hur granskar vi?
Granskning och betygsättning görs enligt följande 10 kriterier, som används av Media Doctor. Om inslaget inte uppfyller respektive kriterium klassas det som ”ej tillfredsställande”, annars som ”tillfredsställande”. Flera granskares omdömen vägs samman till en total betygssiffra för medieinslaget. Kriterierna är följande:

1. Nyhetsvärde – framgår det om KAM-behandlingen verkligen är ny?
2. Tillgänglighet – framgår det om behandlingen finns tillgänglig i Sverige?
3. Alternativ – framgår alternativ till den omnämnda behandlingen (KAM-alternativ liksom konventionella sådana) och jämförande information?
4. Medikalisering – framställs riskfaktorer som sjukdom, omnämns den underliggande sjukdomens naturliga förlopp eller dess naturliga variation i befolkningen?
5. Bevis/evidens – framgår bevisstyrkan och hur det ska tolkas?
6. Fördelar i kvantitativa termer – framgår dessa i både absoluta och relativa termer?
7. Biverkningar/skador – är informationen balanserad med uppgifter om frekvens eller allvarlighetsgrad?
8. Kostnader – framgår det vad behandlingen kostar?
9. Informationskällor – framgår det i detalj vilka informationskällor som använts, om de kan tänkas vara jäviga eller uppgifterna inte kunnat få fram?
10. Beroende av pressmeddelanden – framgår det i vilken utsträckning som inslaget bygger på ett pressmeddelande?

Källa

Bonevski B, Wilson A, Henry DA.An analysis of news media coverage of complementary and alternative medicine. PLoS One. 2008 Jun 11;3(6).

Wilson A. Wilson AJ. Assessing the Quality of Health News Stories in the Australian Media Using the Media Doctor Website. School of Medicine and Public Health Faculty of Health Sciences, The University of Newcastle, Australia 2010.

 

 

 

Kommentarer inaktiverade.