Integrative Care
Forskningsnytt

Europas forskning om KAM en global tillgång

7 februari, 2013 av David Finer

Redaktionens kommentar:  Ett specialnummer av den vetenskapliga forskningstidskriften ”Forschende Komplementärmedicin” ägnas forskarnätverket CAMbrellas treåriga utredningsuppdrag om en väg framåt för KAM-forskningen i Europa. IC-personal har i högsta grad varit delaktiga i CAMbrella, och vi har nyligen berättat om satsningen (https://www.integrativecare.se/eu-utredning-foreslar-storsatsning-pa-kam-2606). Nedan publiceras en översättning av tidskriftens inledande ledarkommentar skriven av professor Harald Walach, Institute of Transcultural Health Studies, European University Viadrina, Frankfurt/O., Tyskland, tillika en av I C:s två vetenskapliga rådgivare.

1995 inbjöds jag för första gången att presentera min homeopatiforskning på det nyinstiftade Office of Alternative Medicines (OAM) första konferens om forskningsmetodik vid National Institutes of Health (NIH) i Bethesda, Maryland, USA, tillsammans med ett par andra forskare från Europa som Klaus Linde, Dieter Melchart, Andrew Vickers, George Lewith m fl [1].

Vid den tidpunkten kunde vi bidra till den gryende amerikanska KAM-forskningsrörelsen med våra reflektioner kring metodik och våra erfarenheter. På en del områden hade vi redan kommit längre än vad som diskuterades vid mötet, något som vann deltagarnas erkännande och uppskattning. Och plötsligt skedde förändringar.

Snabb tillväxt
OAM förvandlades till the National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM) med en budget på omkring 150 miljoner dollar årligen, och forskningen började komma igång och växa i en snabb takt som vi bara kunnat föreställa oss i våra drömmar. Till en början fanns det inte tillräckligt många kompetenta granskare, så att till och med ett par européer bjöds in för att granska de första ansökningarna. Numera är NCCAM en starkt drivande kraft bakom KAM-forskningen.

Ungefär samtidigt försökte en liten grupp att trycka på Europakommissionen för att få med homeopati och komplementärmedicin i EU:s forskningsprogram [2]. Det var en grupp kring läkaren Michel van Wassenhoven, som lobbade i kölvattnet på en aktivitet från COST B4, vilken förde samman forskare som kartlade komplementära cancerbehandlingar.

KAM omnämns i EU-dokument
Det var år 2000, efter minst åtta år av hart arbete, många möten och många uppvaktningar, som KAM för första gången omnämndes,  i texten från utlysningen för “Livskvalitet och levnadsresurser” i EU:s femte ramprogram (1998–2000). Det var bara en kort halvmening i ett dokument på över 100 sidor, men det var en viktig pusselbit. Det möjliggjorde stöd till  två forskningsprojekt, mitt eget projekt om healing på distans [3] och KAM-cancerprojektet (www.cam-cancer.org/), som kartlade komplementära cancerbehandlingar.   Sedan hördes ingenting, och alla befarade att den första vågens energi hade gått förlorad. Men tack vare  initiativet EURICAM (www.euricam.net/d-home.html), som bildades och upprätthölls genom Susanne Schunder-Tatzber och Bettina Reiter i Wien 2006, hölls rörelsen igång och utvecklades till den första formella utlysningen för KAM-forskning, inte i det sjätte, men väl det sjunde ramprogrammet (2007–2013) år 2009.

Karta över KAM-landskapet
CAMbrella (www.cambrella.eu/) – det första alleuropeiska KAM-forskningsprojektet – godkändes alltså till slut efter 16 år och en massa samtal, obetalt arbete och investerad tid. Den hade fått uppgiften att kartlägga det europeiska KAM-landskapet:

Vad menar människor när de säger “komplementär medicin”? Vilka metoder använder de och hur ofta? Vilka utövare har de tillgång till och hur regleras utövarna? Vilken typ av hälsovårdande insatser finns tillgängliga för KAM, och vad ingår de i för legala ramverk i olika delar av Europa?  Vad vill människor ha, och är det vad de får?

Hela detta landskap av KAM-tjänster – som något verkligt och önskvärt – har nu sammanfattats och publicerats i ett specialnummer av ”Forschende Komplementärmedizin/Research in Complementary Medicine”. Texterna har granskats i flera omgångar av författarna och därefter också granskats av Wolfgang Weidenhammer, konsortiets chef och organisatör, liksom av tidskriftens redaktörer. De utgör högkvalitativa, systematiska granskningar och konsensusartiklar av experter och kommer säkert att utgöra en slags kulturell kanon inom området de närmaste åren.

Mot patientcentrerad medicin
De presenterar vägen framåt för KAM-forskning inom Europa. De kommer därför att bli milstolpar för forskning här i Europa och också globalt. Vi kan bara hoppas att våra politiker nu har förstått att Europa har något att erbjuda inte bara europeiska medborgare utan världen. Europa utgör inte bara KAM:s starkaste fäste; Europa har också självt mycket att vinna på detta, och KAM-forskningen är således en stor tillgång för Europas länder, för deras hälsosystem och deras medborgare.

CAMbrella är det första steget mot att utveckla en i sann mening patientcentrerad medicin, som varken är alternativ eller komplementär utan mänsklig, och vi är nyfikna på vilka steg som säkerligen kommer att följa på detta.


Harald Walach

Institute of Transcultural Health Studies, European University Viadrina, Frankfurt/O., Germany


Läs mer

[1]. Levin JS, Glass TA, Kushi LH, Schuck JR, Steele L, Jonas WB: Quantitative methods in researchon complementary and alternative medicine. A methodological manifesto. Med Care 1997;35: 1079–1094.

[2]. Monckton J, Belicza B, Betz W, Engelbart H, van Wassenhoven M (eds): COST Action B4 – Unconventional Medicine: Final Report of the Menangement Committee 1993–1998. Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 1998.

[3] .Walach H, Bösch H, Lewith G, Naumann J, Schwarzer B, Haraldsson E, Wiesendanger H, Nordmann A, Tomasson H, Prescott P, Bucher HC: Efficacy of distant healing in patients withchronic fatigue syndrome: a randomised controlled partially blinded trial (EUHEALS). Psychother Psychosom 2008;77:158–166.


1 svar till “Europas forskning om KAM en global tillgång”

  1. […] EU vill se kunskapscentrum Det europeiska forskarnätverket CAMbrella har nyligen (november 2013) efter en fyraårig utredning inför Europaparlamentet föreslagit att Europa bör skapa ett centrum för kunskapsutveckling, forskning och åtgärder inom KAM. Sådana centra finns bland annat i USA och Norge. Se tidigare artiklar på vår hemsida (här) och (här). […]