Integrative Care
Forskningsnytt

Bemötas med respekt gör medicinsk skillnad

20 april, 2012 av David Finer

Att bli bemött med respekt minskar långtidssjukskrivna patienters självskattade förmåga att återgå i arbete. Det visar en enkätstudie av  professor Niels Lynöe, Karolinska Institutet och medarbetare.

Studien genomfördes 2004 som en del av en befolkningsbaserad tvärsnittsstudie bland 10 042 slumpmässigt utvalda långtids-(6-8 månader)sjukskrivna patienter, varav 58 procent (5802 patienter) besvarade enkäten.

Studiens styrkor och svagheter
Det höga deltagarantalet och den relativt höga svarsfrekvensen stärker resultatens trovärdighet. Till studiens svagheter hör att resultatet bygger på patienternas självskattade förmåga att återvända till jobbet, inte på deras faktiska förmåga. Dessutom reserverar sig författarna – som brukligt är inom vetenskapen – för att resultaten från de långtidssjukskrivna inte säkert går att generalisera till alla patienter.

Det kan tyckas självklart att hälso- och sjukvården ska bemöta patienter med respekt och inte kränka dem. Redan i hälso- och sjukvårdslagens målparagraf 2 står att “vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.”

Ändå handlar omkring 30 procent av anmälningarna till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) om dåligt bemötande/kommunikationsproblem.

Viktigast i vårdmötet
Mycket av sjukskrivningsdebatten fokuserar på olika slags rehabiliteringinsater. Men den här studien antyder att arbetsåtergång också påverkas av hur läkare och annan vårdpersonal samverkar med patienterna, skriver författarna. Redan tidigare har studier visserligen visat att patienters erfarenheter av vårdmöten kan påverka deras utsikter att återvända till arbetet efter en sjukskrivning.

Sådana studier har också fått fram vilka kvaliteter i vårdmötet som man värdesätter högst. Att någon lyssnar på en, besvarar ens frågor och tror på en tillhör de saker som långtidssjukskrivna människor oftast förknippar med positiva vårdmöten. På motsvarande sätt förknippas erfarenheter av nonchalans, respektlöshet och misstro oftast med negativa vårdmöten.

Syftet med den aktuella studien var att gå ett steg längre och i synnerhet undersöka om upplevelser av att  känna sig respekterad respektive kränkt påverkade långtidssjukskrivnas förmåga att återvända till arbetet.

Starka samband
Bland de 3406 deltagare som upplevt vårdmötet som positivt, kände sig så gott som samtliga (97,7 procent) dessutom bemötta med respekt. De som kände sig respekterade hade signifikant bättre självskattad förmåga att återvända till arbetet (62 procent) än de som inte kände sig respekterade (34 procent).

Bland de 1403 personer, vilka upplevt vårdmötet som negativt, var det 71 procent som också uppgav att de kände sig kränkta.  De som kände sig kränkta hade signifikant sämre självskattad förmåga att återvända till arbetet  (50 procent) än de som inte kände sig kränkta (31 procent).  Sambanden var alltså starka i båda riktningarna.

Den sammanlagda (positiva) effekten av att känna sig respekterad var störst bland patienter med kroppsliga (somatiska) besvär, medan den sammanlagda (negativa) effekten av att inte känna sig kränkt var störst bland patienter med psykiatriska besvär.

Respekt och autonomi hör samman
Författarna påpekar att undersökningen inte besvarar frågan om vad de intervjuade patienterna menar med att känna sig respekterad respektive kränkt. I medicinska sammanhang brukar respekt höra samman med upplevd autonomi (självstyre/självbestämmande). Studier visar i sin tur att patienter som upplever större autonomi också får bättre självkänsla och uträttar mer.

Studien visade en liten, icke-signifikant men intressant skillnad mellan könen. Det fanns en tendens för kvinnor (63 procent) som kände sig respekterade att oftare än män (59 procent) svara att detta hade förbättrat deras förmåga att återgå i arbete. Å andra sidan tenderade män som kände sig kränkta att  i högre grad (55 procent) än kvinnor (49 procent) känna sig förhindrade att återgå i arbete.

David Finer

Referenser

Lynöe N, Wessel M, Olsson D, et al. Respectful encounters and return to work: empirical study of long-term sick-listed patients’ experiences of Swedish healthcare. BMJ Open 2011;1:e000246. doi:10.1136/bmjopen-2011-000246

http://bmjopen.bmj.com/content/1/2/e000246.full.pdf+html

Etiketter: , , , , , , , , ,

1 svar till “Bemötas med respekt gör medicinsk skillnad”