Integrative Care
Forskningsnytt

Yoga ökar välbefinnandet hos patienter med cancer

14 januari, 2012 av David Finer

Hos cancerpatienter ger yoga ger en signifikant förbättring av psykologiska hälsofaktorer som ångest, depression, oro och stress. Det visar preliminära resultat från en taiwanesisk meta-analys publicerad i tidskriften Evidence Based Complementary and Alternative Medicine. 

I en amerikansk undersökning använde var femte (21 procent) cancerpatient någon KAM-metod, varav yoga kom på tredje plats. Metoderna används för att förbättra livskvalitet genom att minska biverkningarna av konventionella cancerbehandlingar eller för att minska besvären av själva cancersjukdomen.

Yoga väldokumenterad
Yoga har en dokumenterad användning för att sänka blodtrycket, minska stress och förbättra koordination, flexibilitet, koncentration, sömn och matsmältning. Metoden har också använts för att komplettera behandling vid så olika tillstånd som cancer, diabetes, astma och aids.

Vissa studier har visat att yogan har psykologiska fördelar vid depression, stress och ångest. De taiwanesiska forskarna betonar dock att dessa studier måste värderas med omsorg, eftersom många av dem är små och mindre väl utformade vetenskapligt.

Effektstorleken i fokus
Endast ett fåtal systematiska, heltäckande studier om yoga för cancerpatienter har tidigare publicerats men ingen har gjort en värdering av storleken på behandlingseffekterna. Den aktuella studien har för första gången försökt att göra en kvantitativ bedömning av förbättringen.

Olika typer av yoga användes i de skilda studierna. Yogabehandlingarna skilde sig i intensitet och längd (6-24 veckor). Åtta av studierna byggde på gruppträning, oftast på hemläxor däremellan. Jämfört med kontrollgrupper på en väntelista eller som fick stödjande behandling, visade yogagrupperna större förbättringar i psykologisk hälsa: ångest (P = .009), depression (P = .002), oro (P = .003) och stress (P = .006).

Sammanlagt identifierade litteratursökningen 100 relevanta vetenskapliga artiklar på engelska och kinesiska, varav tio artiklar omfattande 762 patienter valdes ut för fortsatt granskning. Bland dessa handlade sju studier om patienter med bröstcancer, en om lymfom och två om olika cancerformer. Deltagarna var i genomsnitt 45-58 år gamla, majoriteten (96 procent) kvinnor.

Positiva effekter på psykisk hälsa
Forskarnas slutsats av meta-analysen var att yoga kan ha positiva effekter på cancerpatienters psykiska hälsa. Detta står i samklang med en meta-analys av Ledesma and Kumano av mindfulness-baserade stressminskningsprogram (MBSR). Vidare visade en studie av Carlson och medarbetare att patienternas upplevelse av minskad stress höll i sig i minst ett år.

Den taiwanesiska studien kan inte besvara frågan om de positiva hälsoeffekterna hos cancerpatienter kan hänföras till yogan som helhet eller till specifika komponenter i yogaträningen såsom meditation eller uppmärksamhet.

Obevisade fysiska effekter
Av naturliga skäl är det inte möjligt att utföra yogastudier där yogabehandlingen jämförs med placebo (ospecifika behandlingseffekter).

Beträffande fysiska hälsoeffekter visade resultaten inga statistiskt säkerställda effekter. Inte heller fann man några positiva effekter på trötthet (fatigue).

Forskarna efterlyste mer högkvalitativa, randomiserade kontrollerade studier i framtiden för att eventuellt bekräfta de gynnsamma resultaten av yoga på psykiska faktorer och välbefinnande.

David Finer

Källor

Lin KY, Hu YT, Chang KJ, Lin HF, Tsauo JY. Effects of Yoga on Psychological Health, Quality of Life, and Physical Health of Patients with Cancer: A Meta-Analysis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2011.

Etiketter: ,

10 svar till “Yoga ökar välbefinnandet hos patienter med cancer”

  1. […] jag den här sidan. Tycker alla borde läsa om Yogan och välbefinnandet för cancer sjuka. Tryck här för att komma till […]

  2. […] Det psykiska välbefinnandet är mycket viktigt när det gäller att återhämta sig från cancer. Om du är deprimerad och/eller stressad blir cellens syresättning bristfällig och chanserna att tillfriskna minskar. Därför kan det vara värt att satsa stort och själviskt på det egna psykiska välbefinnandet, att sträva efter frid i själen och att – trots allt – försöka känna sig tillfreds med livet. http://www.canceractive.com/cancer-active-page-link.aspx?n=2997&Title=Mental%20state,%20emotions%20and%20cancer http://www.integrativecare.se/yoga-okar-valbefinnandet-hospatienter-med-cancer-57 […]