Integrative Care
Forskningsnytt

Selen och Q10 gav minskad hjärtdöd

18 oktober, 2013 av Johanna Hök

Q10En kombination av kosttillskotten selen och Q10 tycks förbättra hjärtats funktion och minska hjärt-kärlrelaterad dödlighet. Det visar en unik svensk studie av personer 70-88 år som tog tillskotten i fyra års tid.

Studien har utförts av kardiologen Urban Alehagen och kollegor vid Linköpings universitetssjukhus respektive Karolinska Institutet. Den publiceras i International Journal of Cardiology.

Som en del i en större befolkningsstudie rekryterades 443 personer till studien. Dessa personer randomiserades sedan till att antingen ta en kombination av selen och Q10 eller placebopiller. Båda grupperna följdes under drygt fem år, då forskarna studerade förekomsten av kardiovaskulär död och hjärtfunktion.

Nödvändiga för hjärtat
Både selen och Q10 är ämnen som behövs för att hjärtat ska fungera. Låga nivåer av dessa två ämnen i hjärtats celler är vanligt hos personer med hjärtmuskelsjukdom.

Selen tillgodogör vi oss från maten, förutsatt att mineralen förekommer i tillräcklig mängd i de jordar där maten är odlad. Eftersom de skandinaviska jordarna är fattiga på selen, skulle ett tillskott kunna vara befogat.

Q10 däremot produceras av kroppens egna celler. Men eftersom produktionen minskar med åldern skulle, teoretiskt sett, även tillskott av Q10 för äldre kunna vara till nytta. 

Tidigare osäkra resultat
Mycket av den tidigare forskningen som föreslår ett positivt samband mellan cellnivåer av selen/Q10 och hjärthälsa har gjorts pre-kliniskt, exempelvis i provrör eller djurmodeller. Det fåtal kliniska studier som testat effekten av de respektive tillskotten var för sig har gett tvetydiga eller osäkra resultat.

Exempelvis redovisade ett amerikanskt forskarlag nyligen en så kallad metaanalys, där de drog slutsatsen att Q10 möjligen förbättrar hjärtfunktionen hos patienter med kronisk hjärtinsufficiens. De rekommenderade dock fler väldesignade studier för att påvisa ett säkert samband (Fotino et al 2013).

Unik kombination
Den aktuella svenska studien är unik såtillvida att deltagarna har fått en kombination av selen och Q10. Interventionen bestod i att deltagarna dagligen fick Q10 i en dos av 200 mg samt 200 mikrogram organiskt selen. Kontrollgruppen fick likvärdiga placebotabletter.

Efter att en del försökspersoner lämnat studien deltog slutligen 124 personer i interventionsgruppen och 104 personer i kontrollgruppen.    

Minskad hjärtdöd
Under interventionens 48 månader uppträdde en signifikant skillnad i hjärt-kärlrelaterad dödlighet mellan interventions- och placebogrupperna. Sex procent av försökspersonerna i interventionsgruppen avled till följd av hjärt-kärl sjukdom jämfört med omkring 13 procent i placebogruppen.  Skillnaden kvarstod, även vid justering för kön, ålder, ärftliga faktorer, högt blodtryck, diabetes med mera. Om man bortsåg från orsaken till död, såg man inga skillnader mellan grupperna.

I interventionsgruppen sågs även en signifikant förbättrad hjärtfunktion jämfört med placebogruppen (5,9 procent mot 12,6 procent i placebogruppen).

Forskarna vill se fler studier
Det stora bortfallet av deltagare i studien är en svaghet som forskarna själva lyft fram. Även om resultaten är lovande, bör de tolkas med försiktighet. Ytterligare liknande studier med fler deltagare behövs för att bekräfta fynden.

Johanna Hök

Källor
Alehagen, U., Johansson, P., Björnstedt, M., Rosén, A., & Dahlström, U. (2013). Cardiovascular mortality and N-terminal-proBNP reduced after combined selenium and coenzyme Q10 supplementation: A 5-year prospective randomized double-blind placebo-controlled trial among elderly Swedish citizens. International Journal of Cardiology, 167(5) 1860-1866.

Fotino, A. D., Thompson-Paul, A. M., & Bazzano, L. A. (2013). Effect of coenzyme Q10 supplementation on heart failure: a meta-analysis. The American journal of clinical nutrition97(2), 268-275.

 

 

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.