Integrative Care
Forskningsnytt

Ökad livskvalitet och minskad läkemedels- användning efter vård på Vidarkliniken mot stress

15 oktober, 2015 av David Finer

Aktuell forskning visar att Vidarklinikens vård av patienter med stressbesvär kan medföra flera fördelar, bland annat avseende livskvalitet och läkemedelskonsumtion. Det visar studier inom projektet AIMS (Antroposofisk integrativ medicin i Sverige) som genomförts av forskare vid forskningsstiftelsen I C, Karolinska Institutet och Göteborgs universitet.

Vid integrativ vård kombineras konventionell skolmedicinsk vård med komplementära terapier. Sådan vård ges i Sverige vid Vidarkliniken. Inom AIMS-projektet har forskarna använt patientrapporterade data, sjukvårdsdata och nationella registerdata (läkemedelsregistret, Försäkringskassan) för att undersöka hur patienter med stressrelaterade besvär mår efter vården på Vidarkliniken.

Internationellt intresse
– AIMS-projektet är intressant ur flera perspektiv. Stress innebär mycket lidande och stora samhällskostnader. Det har varit tunnsått med evidens kring effekterna av integrativ vård. Med hjälp av data från Sveriges unika, högkvalitativa register kan förståelsen nu öka och evidensen stärkas, säger Torkel Falkenberg, verksamhetschef vid I C och för forskningskonstellationen Integrativ vård, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet.

Flera förbättringar
Studier som har genomförts inom projektet pekar på en generellt positiv trend där Vidarklinikens patienter har uppvisat flera förbättringar efter avslutad vård: signifikant bättre hälsorelaterad livskvalitet, bättre självskattad hälsa och minskad användning av receptförskrivna läkemedel. Preliminära resultat av sjukskrivningstal för stresspatienterna visar också en signifikant minskning efter vård.

– En del data är ännu preliminära. Men tendensen är tydlig och borde intressera beslutsfattare och politiker, säger docent Torkel Falkenberg.

AIMS-projektet har delfinansierats av icke-vinstdrivande forskningsstiftelser i Sverige, Finland, Tyskland och Nederländerna.

Källor:

Sundberg T, Hussain-Alkhateeb L & Falkenberg T. Usage and cost of first-line drugs for patients referred to inpatient anthroposophic integrative care or inpatient conventional care for stress-related mental disorders—a register based study. BMC Complementary and Alternative Medicine 2015, 15:354  doi:10.1186/s12906-015-0865-3

http://www.biomedcentral.com/1472-6882/15/354

Sundberg T & Falkenberg T. Using hospital data and routines to estimate costs and effects of integrative care programmes for chronic pain and stress disorders – a feasibility study. Forsch Komplementmed. 2014;21(3):164-70. doi: 10.1159/000363635. Epub 2014 Jun 16.

 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25060155

För mer information, kontakta
Torkel Falkenberg, I C – The Integrative Care Science Center


2 svar till “Ökad livskvalitet och minskad läkemedels- användning efter vård på Vidarkliniken mot stress”

  1. […] Ökad livskvalitet och minskad läkemedels- användning efter vård på Vidarkliniken mot stress […]