Integrative Care
Aktuellt

ECIM: Manifest för integrativ medicin antogs i Florens

11 oktober, 2012 av David Finer

Integrativ medicin grundar sig på en icke-hierarkisk sjukvårdsorgansiation, där varje patient kan delta i sin egen vård.  Det är ett par av de centrala principerna i ett manifest om integrativmedicin, som antogs i Florens, Italien i december 2011.

Manifestet lanserades aktivt under den nyss avslutade Femte internationella kongressen om integrativmedicin i Florens.

Kan få begränsat genomslag
Initiativet att formulera manifestet kom från det Italienska sällskapet för homeopati och integrativ medicin (SIOMI) och stöddes enligt uppgift av en rad såväl offentliga som privata aktörer och organisationer.

I samtal med I C tonade andra initierade talespersoner ned betydelsen av Manifestet mot bakgrunden av Italiens mångfacetterade hälso- och sjukvårdsorganisation. Man framhåller regionernas höga grad av självbestämmande att sköta vården tillsammans med staten. Manifestet bör hittills ses enbart som ett regionalt initiativ.

Trots detta är dokumentet tveklöst ett intressant dokument, som omfattar många aspekter av integrativ medicinen, inklusive globala principer, etik, organisation, juridik och filosofi.

Här presenteras innehållet under olika rubriker.

Främjar harmonisering och kontinuitet
Integrativ medicin har till syfte att uppnå vårdkontinuitet och smidig harmonisering av alla hälso- och sjukvårdsresurser, oavsett medicinska specialiteter, den historiska tidpunkten eller samhället där det verkar. De huvudsakliga hälso- och sjukvårdsresurserna definieras som biomedicin respektive komplementär- och alternativmedicin (KAM).

Antar gemensamt ansvar
Integrativ medicin ser till individens komplexitet och helhet. Den omfattar vetenskapen bakom dessa viktiga frågor och antar ett gemensamt ansvar för individens omvårdnad och hälsa.  Sjukdom som fenomen betraktas som resultatet av många olika faktorer; strävan efter hälsa prioriteras.

Splittring ett hinder att övervinna
Integrativ medicin erkänner att individen är en kombination av kropp, sinne och själ med hänsyn till hennes egen personliga historia och den omgivande miljö. Den betraktar den nuvarande splittringen mellan olika terapeutiska modeller som ett hinder, som måste övervinnas för att uppnå gemensam vård och ett fruktbart utbyte.

Skyddar valfriheten
Medborgarens rättighet att välja hälso- och sjukvård bör upprätthållas och försvaras med hänsyn också till läkarens frihet att ge råd. Varje individs personliga, kulturella och andliga övertygelser påverkar medborgarens erfarenheter och tolkning av både sjukdom och helande.

Tar hänsyn till mening
Integrativ medicin tar hänsyn till de meningar som vi ger hälsa och helande respektive sjukdom och behandling mening. Varje patient är både det subjekt som påverkas av sjukdomen och personen som kan uttrycka sin potential för att hela sig själv med lämplig handledning och ändamålsenligt stöd.

Främjar forskning
Manifestet om Integrativ Medicin främjar forskning om hälso- och sjukvårdens effektivitet och säkerhet, oavsett de många, varierande angreppssätten inom klinisk praxis. Disciplinerna inom modellen för integrativ medicin måste säkerställa en en teoretisk underbyggnad på korrekt nivå och praktisk säkerhet och effektivitet.

Integrerar värden
Integrativ medicin för samman – integrerar  – värden som uttrycks av medborgarna med de yrkesmässiga värderingarna hos läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal i ljuset av social rättvisa och hållbarhet i samhället.

Skapar synkretiskt forum
Integrativ medicin skapar ett synkretiskt forum inom de olika medicinska disciplinerna. Behovet finns på grund av de nya kunskaperna om den levande organismen som uppnåtts inom de senaste decennierna. Paradigmet integrativ medicin grundar sig på ett tvärdisciplinärt angreppssätt för hälso- och sjukvårdsorganisation snarare än ett hierarktiskt angreppssätt.

Integrativ medicin premierar…
Integrativ medicin premierar:

 • Klok användning av vetenskaplig kunskap
 • Förståelse för individens situation och problem
 • Känslighet som främjar ömsesidig förståelse
 • Försiktighet i valet av nödvändiga insatser
 • Ansvar vad gäller förmågan att förutsäga konsekvenserna av ens terapeutiska handlingar
 • Förmågan att lyssna
 • Värdet av patientens åsikt
 • Insikten att individens primära uttrycksmedel är genom språket
 • Ansvarsfull och omdömesgill teknologianvändning
 • Relevansen för behandlingsinsatser som påverkar patientens aktuella situation och
 • Värdet av erfarenhet liksom av teoretiska kunskaper rörande alla insatser som kan hjälpa patienten.

Författarna till manifestet är Simonetta Bernardini, president i SIOMI, Italiens sällskap för homeopati och integrativ medicin, Ivan Cavicchi, Avdelningen för medicinsk filosofi och psykologi, Tor Vergatauniversitetet i Rom, Alfredo Zuppiroli, Chefen för den regionala biotetiska kommittén, Toscanaregionen, Andrea Dei, Institutionen för kemi, Florensuniversitetet, Francesco Macrì, professor, Sapienzauniversitetet i Rom och Guido Giarelli, biträdande professor i sociologi, medicinska fakulteten associate professor in sociology, Magna Græcia-universitetet i Catanzaro. Alla dessa undertecknande personer är också legitimerade läkare.

David Finer


Kommentarer inaktiverade.